جایگاه های عروس


طراحی و اجرای جدیدترین جایگاههای عروس و داماد


- ساخت انواع جایگاه عروس و داماد به اشکال مختلف.
- اسنفاده از دکورهای مخصوص
- جایگاه های مدل کریستال با نور LED
- جایگاههای مدل مبله
- جایگاههای مدل حریر و شمعدان و گل
- دکورهای مدل نور و کریستال و... جهت ورودی عروس و داماد

تزئین جایگاه عروس و داماد
تزئین جایگاه عروس و داماد
تزئین جایگاه عروس و داماد
تزئین جایگاه عروس و داماد
تزئین جایگاه عروس و داماد
تزئین جایگاه عروس و داماد
تزئین جایگاه عروس و داماد
تزئین جایگاه عروس و داماد
تزئین جایگاه عروس و داماد
تزئین جایگاه عروس و داماد
تزئین جایگاه عروس و داماد
تزئین جایگاه عروس و داماد
تزئین جایگاه عروس و داماد

© Copyright 2013 sorenawedding.com - All Rights Reserved by BeRonza.com - Design by: BeRonza.net